Disclaimer

 

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is.

De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met ons.

Optical Solutions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internet-site.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Webshop Koopgunstig.

Op al onze aanbiedingen algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te vinden op deze website.

 

© 2014 Webshop Koopgunstig, alle rechten voorbehouden.